تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل چند گره گاهی یا مدل منظومه ای

در این مدل که به مدل چند مرکزی نیز شهرت دارد، فشار بر هسته مرکزی کلانشهر از طریق ایجاد شبکه ای از مراکز رقیب و کوچک و بزرگ با حوزه های نفوذ نسبتاً مستقل کاهش می یابد و رشد به صورت متوازن و متعادلی از طریق ایجاد نظام سکونتگاهی متناسب در منطقه کلانشهری توزیع می گردد. نظیر آن چیز که در مناطق کلانشهری شمال آلمان و سنگاپور هست. از خصوصیات این مدل می توان به موارد زیر تصریح نمود:

وجود فضای سبز جداکننده

رفت و آمد کمتر کاری به مرکز کلانشهر در مقایسه با مدل اقماری

وجود تناسب بین جمعیت ساکن در هر مرکز و مشاغل و خدمات آن منطقه

حداقل اتکاء به خودروی شخصی

ایجاد اجتماعات کوچک تر مستقل در مناطق کلان شهری(وزارت مسکن وشهرسازی،1378: 141).

2-5- چارچوب نظری پژوهش

به نظر فردریک فن ریشتفن شهر اجتماعی ازانسان ها در مکان معینی می باشد که حیات عادی آنان از فعالیت های غیر زراعی به ویژه از راه بازرگانی و صنعت تأمین گردد. برای ژان برون و پیرد فونتن دربرابر قصبه و بخش که اکثریت ساکنان آن خارج از منطقه ی شهری فعالیت دارند شهر مکانی می باشد که اکثریت جمعیت آن قسمت اعظم وقت خود را در داخل منطقه ی شهری صرف کنند(فرید،1373: 1-4).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مارکس و انگلس با یک بینش اجتماعی به شهر نگاه می کنند و به نظر آنان شهر دارای دو خصیصه ی ویژه می باشد که آن را از روستا جدا می ‌کند یک تقسیم کار و دوم تمرکز کار و سرمایه.

بعضی از جغرافیدانان برای تعریف و شناخت شهر تنها به تعداد جمعیت شهر توجه کرده و گفته اند:هر اجتماع انسانی را هنگامی می توان شهر نامید که جمعیت آن از عدد معینی بگذردو بدین ترتیب خواسته اند برای تعریف شهر و تمیز آن از روستا معیار عددی پیدا کنند و بر این مبنا کنفرانس اروپایی آمار در شهر پراگ کلیه ی واحد های جغرافیایی بیش از 2000 نفر جمعیت را شهر خوانده می باشد.به شرط ان که کلیه ی هسته های تراکم انسانی کمتر از 10000 نفر بایستی بیش از 25 درصد ساکنین خود را از کار و فعالیت روی زمین معاش بدهند.در ایران از سال 1335 به این طرف      سکونتگاه ها و مراکز تراکم انسانی بیش از 5000 نفر جمعیت شهر شناخته شده بود و در سرشماری سال 1365 به نقاطی که در زمان سر شماری دارای شهرداری بوده اند شهر گفته اند و اخیرا طبق قانون تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی تعداد جمعیت شهر به 10000 نفر افزایش یافته می باشد.(همان منبع،ص3و4).

رشد شهری گسترش خود رو و بی رویه شهرک ها و مناطق مسکونی و افزایش بی اصول و نابرابر سطوح  مختلف شهری می باشد. در واقع این مساله را می توان از یک سو  انبوهی جمعیت و از سوی دیگر ساختمان سازی صرف ،بدون در نظر داشتن احتیاجات مورد نیاز در حال و آینده ،به تعبیری افزایش کاربری مسکونی و تخصیص حداقل سرانه ها و فضا به سایر کاربری ها دانست وبه آن پیشی گرفتن رشد بر توسعه یا تقدم کمیت بر کیفیت نام دارد(مشهدیزاده دهاقانی،1374: 424).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه