عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های تعیین حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی بهره گیری می گردد. دو روش متداول برای این کار بهره گیری از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان می باشد.

  1. روش شارل کوکران

به مقصود تعیین حجم نمونه ساده ترین روش بهره گیری از فرمول کوکران می باشد.
در فرمول کوکران:

n= حجم نمونه
N = حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر, استان, و. . . )
t  یا z = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

p = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت مردان)
(q (1-p =  نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان)
= d درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
طبق فرمول بالا اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی 5/0 (یعنی نیمی از جمعیت حایز صفتی معین باشند. نیمی دیگر فاقد آن هستند.  معمولا p و q را 0. 5 در نظر می گیریم. مقدار z معمولا 1. 96  می باشد. d می تواند  0. 01  یا  0. 05  باشد. در بعضی از تحقیقات برای تصحیح حجم نمونه از فرمول تصحیح کوکران نیز در ادامه فرمول اصلی بهره گیری می گردد (حبیبی، 1393، پایگاه مقاله پارس مدیر).

  1. 2. روش جدول مورگان

زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه بهره گیری نمود از جدول مورگان بهره گیری می کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه