عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت اسنادی، کتابخانه ای و میدانی می باشد. درروش اسنادی با مراجعه به سازمانهای مرتبط مانند پایگاههای راهنمایی و رانندگی نسبت  به دریافت  اسناد و اطلاعات موجود در ارتباط با موضوع و امنیت گردشگران  در غرب گیلان اقدام نموده و درروش کتابخانه‎ای جهت تعاریف، مفاهیم ومبانی نظری پژوهش از کتب مختلف بهره گیری می گردد. درروش میدانی با بهره گیری ازپرسشنامه تأثیر پایگاه های راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

3-2-3 ابزار گردآوری اطلاعات

مهمترین ابزار گردآوری پژوهش در این پایان نامه فیش، پرسشنامه، نرم افزارهای جغرافیایی و بهره گیری از شبکه های ماهواره ای و کامپیوتر می باشد

 

3-2-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

دراین پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی و میدانی به سازماندهی و طبقه بندی آنها پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای آماری ونرم افزار spss  وغیره انجام خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-2-5 جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش

جامعه آماری در پژوهش فوق علاوه بر پایگاههای راهنمایی و رانندگی موجود در غرب گیلان که تعداد  این پایگاههای راهنمایی و رانندگی 4 پایگاه می باشد.گردشگران ورودی به منطقه مطالعاتی می باشد که براساس جدول مورگان تعداد 384 نفربابهره گیری از پرسشنامه مورد پرسش قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه