عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مواد

در این پژوهش مواد لازم داده های اقلیمی از سازمان هواشناسی استان گیلان و داده های جمعیتی از مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری سرشماری نفوس و مسکن در دوره های مختلف سرشماری بوده و نقشه‎های توپوگرافی، زمین شناسی، خاک، کاربری اراضی و پوشش گیاهی می باشد. که از سازمانهای مختلف تهیه گردیده می باشد. در مطالعه اقلیمی منطقه مورد مطالعه از آمار ایستگاههای انزلی، آستارا بهره گیری گردیده می باشد. که نسبت به سایر ایستگاههای منطقه از نظر آماری غنی تر می باشند. بعضی از مواد و داده‎های مورد بهره گیری شده در پژوهش به تبیین زیر می باشد.

در مطالعه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه از نقشه های زمین شناسی انزلی و اردبیل در مقیاس 1:250000 سازمان زمین شناسی تهیه شده در سال 1378  و نقشه انزلی در مقیاس 1:100000سازمان زمین شناسی کشور در برگهای انزلی، خلخال – رضوانشهر و آستارا در سال 1382 بهره گیری شده می باشد.

در مطالعه توپوگرافی و منابع آب منطقه مورد مطالعه از نقشه های توپو گرافی، انزلی و رضوانشهر ماسال، تالش، چوبر و آستارا در مقیاس 1:50000سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح در سال 1383 بهره گیری شده می باشد. و نقشه های توپوگرافی انزلی و اردبیل در مقیاس 1:250000 بهره گیری شده می باشد.

در مطالعه خاک منطقه مورد مطالعه  از نقشه های قابلیت و استعداداراضی استان گیلان درمقیاس 1:250000موسسه آب و خاک وزارت کشاورزی در سال 1370 بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مطالعه پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه  از نقشه های کاربری و اراضی مقیاس 1:100000وزارت کشاورزی برگ انزلی، رضوانده، تالش، آستارا بهره گیری شده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه