عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی  همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه  به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این پژوهش  مطالعه و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای انتظامی، بالابردن  و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، مطالعه عوامل موثر در جذب و احساس امنیت در آنها و پیشنهاد جهت ارائه بهتر خدمات به گردشگران می باشد. پس از ارزیابی از پاسخ دهندگان نتایج به تبیین زیر می باشد. 1/40 درصد از پاسخ دهندگان عقیده دارند که جاذبه های گردشگری بعنوان عامل تاثیر گذار درمحل اقامت گیلان تأثیر داشته، 7/43 درصد نزدیک بودن محل اقامت به راههای ارتباطی و 2/12 درصد امنیت محل اقامت را اظهار نموده اند. بیش از 50 درصد پاسخ دهندگان مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد و زیاد اظهار نموده وخدمات جاده ای را مناسب و کافی می دانند. 69 درصد پاسخ دهندگان از گردشگری در گیلان خیلی زیاد احساس امنیت می کنند و عقیده دارند وضعیت امنیت گردشگری را در غرب گیلان بسیارخوب وخوب بوده و تأثیر پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری  خیلی زیاد و زیاد می دانند و عقیده دارند که پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته در امنیت حوزه غرب تأثیر داشته باشدو از پایگاههای راهنمایی رانندگی دراین حوزه غرب رضایت خیلی زیادی دارند و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب می دانند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان موافق بودند و عقیده دارند که تأثیر پایگاههای راهنمایی رانندگی در افزایش تعداد گردشگر خیلی زیاد می تواند موثر باشند و احساس امنیت در گردشگری می تواند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد. همچنین علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم طرفداری مسئولین اظهار نموده و معضلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی و عدم رعایت بهداشت اظهار نموده اند.

واژگان کلیدی: تحلیل، پایگاههای راهنمایی و رانندگی،  تأثیر، امنیت، گردشگری، حوزه غرب گیلان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه