تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

زمان صفر: اولین مرحله در فرآیند تکامل گردشگری می باشد که تعدادی گردشگر ملی و محلی هست و نشان دهنده مرحله وارد شدن می باشد و فعالیت های گردشگری در شهر پایتخت و در دروازه اصلی هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زمان 1: در این مرحله حوزه های نفوذ تفریحی در اطراف شهر پایتخت تشکیل می گردد که نوع فعالیت بستگی به پتانسیل های پایتخت دارد یا نتیجه یک استراتژی قطب رشد سنجیده می باشد.

زمان 2: حوزه نفوذ تفریحی و توریستی شهر غالب گسترده تر می گردد. صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت اصلی مطرح می گردد و در شهرهای ثانویه گسترش پیدا می کند.

زمان 3 : الگویی شناخته شده در زمان 2 تداوم پیدا می کند، حوزه های نفوذ تفریحی، توریستی گسترش می‎یابد و مکان های جدید  وارد فعالیت های گردشگری شده و مکان های رده چهارم به عنوان مکانهای توریستی شناخته شده وارد اقدام می شوند (دیناری، 1384، ص 9 ).

 

2-2-3 مراحل و فرآیند های توسعه گردشگری براساس مدل باتلر

مرحله کشف (Exploration stage): اولین مرحله فرایند توسعه گردشگری باتلر مرحله کشف می باشد. وی عقیده دارد که برای یک شهر تعداد معدودی گردشگر هست و اثرات اقتصادی آن کم می باشد، تعداد گردشگرها به اندازه ای نیست  که واجد فراهم آوردن امکانات خاصی باشد و عواید دریافتنی نیزکم می باشد، ارتباط گردشگربا اقتصاد محلی بسیارکم وافرادمحلی جایگاه محلی را در کنترل خود دارند، ارتباط با گردشگران معمولاً صمیمی می باشد و با آنها به عنوان مهمان افتخاری رفتار می گردد، این مرحله کشف یا مرحله قبل از پیدایش فعالیت گردشگری (PerTourism) نامیده می گردد. صنعت گردشگری بصورت رسمی وجود ندارد و در حاشیه قرار می گیرد و گردشگران ناگزیر به تطبیق با شرایط محلی هستند.

مرحله وارد اقدام شدن (Involvement stage): مرحله افزایش فعالیتهای توریستی می باشد؛ تعداد گردشگران شروع به افزایش می کند ومعمولاً گردشگران، با مدت اقامت کوتاه تر اما با تعداد بیشتری به یک مکان  مقصد می آیند. موسسات تجاری شروع به احداث خدمات و امکانات  تخصص توریستی می کنند. مهمانخانه ها وهتل های کوچک، مکانهایی برای غذا خوردن، فراهم  آوردن راهنما و فعالیتهای گردشگری کوچک می شوند. بعضی از مردم به سادگی یک یا دو اتاق برای گردشگران در خانه های خود فراهم می‎کنند، مرحله اثرات افزایشی به وجود می آید، یعنی فراهم آوردن امکانات توریستی امکانات بعدی را باخود به همراه می آورد و جذب یک گردشگر سبب جذب گردشگران بعدی می گردد و سرویس دهی به صورت رسمی انجام می شود و جامعه شهری در حال تطبیق تدریجی خود با فرآیند افزایش گردشگر می‎گردد.

مرحله توسعه ( (Development stage: مرحله رشد سریع گردشگری و تغییرات دراماتیک در همه جنبه‎های بخش گردشگری در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه به وجودمی آید، این مرحله نیز مانند سایر مراحل مدل به صورت انتقالی انجام می شود تا اینکه به سرعت صورت پذیرد؛ نرخ رشد واقعی گردشگر و خصوصیات رشد بستگی به عوامل جاذب و کوشش هایی دارد که برای کنترل مدیریت گردشگری می گردد، مقصد گردشگری وارد یک سیستم یکپارچه رسمی گردشگری می گردد که سیستمی از کمپانی های غیر محلی و فراملی می باشد و فعالیت گردشگری در قالب یک ساختار کاملا ً سازمان یافته انجام می شود، هتل‎های کوچک موجود در شهرها تبدیل به هتل های بزرگ می شوند ودر این مرحله دورنمای صنعت گردشگری در مقصد (شهرها) به صورت فراملی (International) می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه