تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

ادبیات پژوهش

دربخش ادبیات پژوهش ؛ به مطالعه نظریات مرتبط با موضوع پژوهش می پردازدوبدین منظوردیدگاه های متنوع در توسعه گردشگری مطالعه می گردد.

 

2-2-1 تقسیم بندی نظریات مربوط به گردشگری

مدافعین توسعه گردشگری : این گروه با تصریح به جنبه های مثبت اقتصادی، اجتماعی  گردشگری مانند اشتغال  زایی، ارزآوری، ماندگاری اقتصادی، حفاظت منابع طبیعی، ترمیم ونگهداری ابنیه باستانی، احیاء سنتهای گذشتگان، تعامل فرهنگ ها و حفظ صلح قوت بخشیدند.

مخالفان توسعه گردشگری: این دسته با گذشت زمان و پژوهش بیشتر در ارتباط با پیامدهای توسعه منفی اقتصادی و اجتماعی گردشگری؛ مثل توزیع نابرابردرآمددرمیان قشرها و پهنه جغرافیایی، نابودی و تخریب محیط، ازهم گسیختگی ساختارجامعه میزبان، بی احترامی به سنن وفرهنگ تصریح نموده و با در نظر داشتن پیامدهای منفی توسعه احتیاط آمیزگردشگری را پیشنهاد می کنند.

توسعه تطبیقی گردشگری : این گروه نتیجه مناظرات دوگروه فوق بودند یا تلفیق بیانیه های موافق ومخالف نوعی توسعه گردشگری را برمبنای پاسخ گویی به ارزشهای اجتماعی _اقتصادی مردم، منابع مصنوعی و طبیعی آنها پیشنهاد کردند؛ گردشگری شهری، روستایی، مطلوب، مردمی، همساز، کنترل پذیر، زیست محیطی، فرهنگی، آرام، پایدار، سبز، مردم با مردم و ممنوع گزینه های پیشنهادی آنها بوده می باشد وتاکید براستفاده از منابع محلی، سهولت مدیریت، نداشتن تأثیر تخریبی، تعامل میهمان و میزبان ودرنظرگرفتن منافع هر دو گروه را دارند؛ هرچند تفکرات این گروه پاسخگوی گردشگری انبوه نیست (معصومی، 1384، ص 95-87).

 

2-2-2 تئوری ها و الگوهای تعیین کننده توسعه گردشگری

زمانی که الگوهای مکانی صنعت گردشگری مورد مطالعه قرارمی گیرند، این طریقه نظاره می گردد که تمرکز بالای گردشگری در درون مراکز بزرگ شهری و در نواحی می باشد که مجاور جاذبه های گردشگری هستند. برای تبیین  اینکه این الگوها چگونه به وجود آمده ودر طول زمان تکامل پیدامی کنند؛ درک  اصول و مفاهیم زیر اساسی می باشد

اصل انتشار سلسله مراتبی (Hierarchical diffusion): یک الگو وفرآیند انتشارمکانی (یک زیر مجموعه از انتشار گسترشی) می باشد که به گونه” انتشار جهشی” تعیین خصوصیت می گردد و جایی که پدیده درحال انتشاردر ارتباط با بسیاری ازمردم و مکان ها به صورت جهشی عبورمی کند (متضاد انتشار مسری) می باشد. دراین حالت فاصله جغرافیایی ساده همیشه قوی ترین تأثیر را برفرایند انتشار ندارد، در عوض انتشار سلسله مراتبی با در نظر داشتن این شناخت انجام می شود که مکان های بزرگ یا مردم مهم تمایل دارند خبرها را اول دریافت کنند و بعد به دیگران در سطوح پایین تر سلسله مراتب  منتقل می گردد. این پدیده اتفاق می افتد، زیرا درانتشار بسیاری از چیزها، فضا بسته به ماهیت شبکه ارتباطی نسبی می باشد. به عنوان مثال شهرهای بزرگ که بوسیله  جریان های اطلاعاتی بسیار بهم پیوسته هستند در واقع به هم نزدیک تر از یک فضای جغرافیایی ساده هستند (دیناری، 1381، ص 52).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه