عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد مهم ترین مواردی که گردشگران ورزشی قبل از سفر خود به ایران در مورد آن ها احساس ناامنی می کردند عبارت بودند از: پرخاشگری اجتماعی، احساس ناامنی در حریم شخصی، دزدی 34. 8 % از گردشگران ورزشی اعلام کردند که قبل از سفر به ایران در مورد مساله امنیت احساس نگرانی نمی کردند. مهم ترین مواردی که گردشگران ورزشی در طول حضور خود در ایران از آن احساس ناامنی کردند عبارت بودند از: ناامنی در حریم شخصی، پرخاشگری اجتماعی و احساس ناامنی روانی. در مورد عوامل مخل امنیت نظیر خشونت و زد و خورد، قتل، هتک ناموس، و تروریسم هیچ گونه ناامنی از طرف گردشگران ورزشی احساس نشد. در حالی که 53. 6 % از گردشگران ورزشی هیچ گونه عامل مخل امنیتی را در طول حضورشان در ایران نظاره نکردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزارجریبی، جعفر، 1390 احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 42، شماره 2، اظهار داشته  افزایش شمار گردشگران موجب رونق گرفتن کسب و کار و افزایش درآمد شرکتها و موسساتی می گردد که، در این عرصه فعالیت می کنند. توسعه گردشگردی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری برای مقابله با فقر می باشد و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و اجتماعی می گردد. هدف مقاله حاضر، شناخت اندازه احساس امنیت اجتماعی و تعاملات مردم با گردشگران خارجی در سال 89 می باشد نتایج به دست آمده حاکی از آن می باشد که ؛ بین احساس امنیت اجتماعی و گردشگری ارتباط مثبت و مستقیمی هست. به تعبیری هر مقدار احساس امنیت اجتماعی گردشگران افزایش یابد به همان اندازه تمایل آنان به اقامت در ایران و حتی سفرهای مجدد، بیشتر می باشد. مقایسه احساس امنیت اجتماعی از منظر گردشگران خارجی برای سفر به ایران حاکی از آن می باشد که؛ گردشگران افریقایی بیشترین احساس امنیت و گردشگران اروپایی کمترین احساس امنیت را داشته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه