تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و تأثیر آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای مدیریتی در توسعه صنعت گردشگری

جنکینز(1994) :توسعه صنعت گردشگری را متکی بر مشارکت میان دولت و بخش خصوصی می داند. وی بر این اعتقاد می باشد که اهمیت دولت به عنوان یکی از عوامل توسعه صنعت گردشگری، تعریف گردشگری به مثابه یک صنعت را در مقیاس سنتی دشوارتر می سازد. از دیدگاه فنی، چند بعدی بودن صنعت گردشگری، تعریف آن در قالب یک صنعت غیرممکن ساخته می باشد. زیرا شرایط اصلی تولید یا شاخص های عملیاتی آن تعریف نشده می باشد. بدون دخالت عوامل اجتماعی، فرهنگی و محیطی، بعد اقتصادی در صنعت گردشگری نمایان نمی گردد (لومسدن، 1380، ص31).

لومسدن(1997): معتقد می باشد سازمان پس از جایگاه یابی در بازار، به تدوین یک راهبرد مناسب همت می‎گمارد و به برنامه ریزی اقداماتی که بایستی به اجرا درآید می پردازد. معمولاً این برنامه در چارچوبی موسوم به آمیزه بازاریابی خود را نشان می دهد، که می توان آن را به بهترین وجه به عنوان مجموعه ابزار موجود و در دست مدیر بازاریابی برای نیل به وضعیتی مناسب توصیف و تبیین نمود. مطالعه مفصل مشتریان یا گردشگران برای تشکیل و تدوین راهبرد، حیاتی می باشد. زیرا که سازمان بایستی اندازه، ساختار، پویایی بازار و نوع مشتری و نیازهای آن را بشناسد، این کار نیز متضمن ارزیابی حجم و ارزش فعلی مشتری-گردشگر، منافع وسودهای مدنظر گردشگر، نمودارهای گردشگر (ویژگی های اجتماعی و اقتصادی گردشگران)، تقسیم بندی بازار، ماهیت فرآیند خرید (انگیزه های بازدید) می باشد (لومسدن، 1380، ص126).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. پایگاههای راهنمایی رانندگی به چه اندازه می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند؟
  2. آیا پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان تأثیر دارند؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. احساس امنیت در گردشگری چگونه می تواند باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه