تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های بخش مرکزی شهرها

  1. 1. فعالیت های اقتصادی و تجاری بخش مرکزی شهرها تحت تأثیر اوضاع ناحیه ای، کشوری و گاهی جهانی قرار می گیرد.
  2. 2. تراکم جمعیت در بخش مرکزی شهرها در ساعات معینی از روز به حداکثر ممکن می رسد؛ در حالی که همین بخش، شب ها خلوت می باشد. از طرف دیگر این بخش، اکثرا فاقد واحدهای مسکونی می باشد، یا نسبت به چند دهه پیش تعداد محدودی از خانواد ه ها در آن زندگی می کنند.

۳. صنعت چاپ و نشر کتاب، روزنامه و مجله از صنایع مهم بخش مرکزی شهرها به شمار می رود.

۴. تعداد افرادی که روزانه به بخش مرکزی شهرها وارد می شوند از دیگر بخش های شهر بیشتر می باشد؛ از این رو یکی از کارکردهای این بخش، وجود و گسترش بخش پذیرایی می باشد.

۵. کارکرد اداری عامل مهمی می باشد که مردم را به بخش مرکزی شهرها هدایت می کند. با در نظر داشتن کشش محدود این بخش، مرکز شهرها بیش از نقاط دیگر شهری داری تراکم وسایط نقلیه و عوارض ناشی از آن می باشد.

۶. کارکرد بخش مرکزی شهرهای نسبت به بخش های دیگر ان متنو ع تر می باشد. مهمترین کارکردهای آن عبارتند از: کاربر ی های اداری، عمده فروشی، بانکی و گذران اوقات فراغت.

۷. در بخش مرکزی شهرها گاهی بخش های مستقلی در سراسر یک خیابان یا یک بازار قرار می گیرد. در پیدایش و توسعه این قبیل کارکردهای واحد، سه عامل بیش از همه مؤثر می باشد:

الف – انتخاب با در نظر داشتن سلیقه های فردی و خانوادگی.

ب – مقایسه قیمت ها.

ج – عامل ارزانی در این قبیل بخش ها به سبب رقابت میان فروشندگان در عرضه کالا و جنس مرغوب با قیمت مناسب.

۸. محدودیت سطح وفضا: با گذشت زمان و به موازات رشد و توسعه شهر و جمعیت شهری، فشار وارد بر این محدوده روز افزون گشته و این فشار بیشتر نتیجه کاهش روز افزون عرصه و سطح فضا در این محدوده ها از سویی و افزایش روز افزون تقاضا نسبت به سطح و فضا از سویی دیگر و سرانجام افزایش روز افزون تقاضای سفر به این محدوده هاست.

۹. توسعه خودبه خودی: تا آنجا که تاریخ نشان می دهد بیشتر این مناطق طرح از پیش تهیه شده اولیه نداشته و عناصر کالبدی آن ها، به و « تدریجی » ،« خود به خودی » ،« جزء به جزء » گونه عمومی، به صورت اما برای مجموعه یکپارچه طراحی گردید های « نیازهای جزئی » به موازات شکل گرفته و به تدریج در دوره های مختلفی به صورت مجموعه های منسجم و کارآمدی، تظاهر کالبدی پیدا کرده اند.

۱۰. ترکیب کاربر ی ها و شبکه ها: در غالب مناطق مرکزی شهرها، از آنجا که کاربر ی های مختلف زمین و شبکه های معابر بر پایه قانونمندی “تقاضا – عرضه” شکل گرفته اند، پس ترکیب عمومی انواع کاربری‌ها و شبکه های تغذیه کننده آ نها عموما سیرتعادلی خود را حفظ کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه