عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونگی شکل گیری شهر ها درجهان                                                                                                                درمورد شکل گیرین نخستین شهرها از جماعت روستائی اولیه نظریه های متفاوتی ارائه شده می باشد که به دلیل کمبود علت های  قابل اثبات نمی توان هیچ کدام از انها را قطعی دانست. پس بحث دراین مورد همچنان گشوده می باشد. ژولین استوارد بشر شناس امریکایی بر ان می باشد که نهاد های اجتماعی وروابط کارکردی انها بوده اند که هسته تغییر شهری را شکل داده اند هر جامعه ای بنا به نهادای اجتماعی خود نظامی به وجود اورد بدین ترتیب مراحل شکل  گیری تمدن شهری را دردرجه اول درشکار وگرداوری در درجه دوم کشاورزی می داند.(فکوهی:1383،42)

کشاورزی که اولین انقلاب فرهنگی بشر شمرده می گردد درجریان تحول خود با پیشرفت تکنولوژی اولیه ،تحولات اجتماعی،مبانی ونظریه های جدید ی را برای پیدایش وتحول شهر ها امکان پذیر می سازد ودر حقیقت گذار فرهنگ روستایی ویکجانشینی به زندگی شهری ، مکانیزم ها وشالوده های اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی جدید را طلب می نمود که مبنای شهر نشینی وفرهنگ شهری شکل بگیرد. در این جریانات پیدایش شهر به عنوان دومین انقلاب عظیم در فرهنگ بشر به صورت یک پدیده اجتماعی برجسته که موجب دگرکونی در روابط متقابل انسانها با طبیعت وبا یکدیگر می باشد تحقق  پیدا می کند. بدین ترتیب از مجموع تحولات وجریانات فوق می توان چهار نظریه را در پیدایش وتحولات شهری مورد توجه قرار داد که در تقدم وتاخر ودر دوره های مختلف تاریخی در نواحی گوناگون ، سکونتگاه های شهری را موجب شده یا در تحولات انها موثر واقع شده می باشد. این چهار نظریه عبارتند از:

– نظریه هیدرولیک و منابع طبیعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– نظریه مازاد اقتصادی و بازار

– نظریه دولت – قدرت

– نظریه جهان بینی و تحولات اجتماعی(شکوئی1389: 141و145)

مسلما نخستین شهرها درنقاطی پدیدار گردید که اب وهوای انها مساعد وزمین حاصل خیز برای کشت وزرع مناسب بود. چنان که فراورده های کشاورزی دران نقاط از غذای سکنه بیش تر گردید وجمعی توانستند به مشاغل غیر زراعی بپردازد.(بهنام و راسخ:1353،414).

اما پیش از پیدایش مراکز شهری بزرگ با جمعیتی غیر کشاورز ، بایستی شرایط دیگری فراهم می امد. ایجاد مراکز شهری با بخش عمده ای از ساکنان غیر کشاورز ، در درجه نخست با عواملی هم زیرا تعداد وتراکم جمعیت در ان منطقه ارتباط داشته می باشد وحاصلخیزی زمین وتکنولوژی را بایست از از عوامل درجه دوم به شمار اورد. نخستین شرط برای شهر نشینی اولیه جمعیت زیاد و متراکم تا حد معینی بوده می باشد.(مجید زاده: 1367،39).

در هر حال به همراه پیشرفت دانش وفن بشر در امور زراعت ، بربازده کار افزوده گردید ودر نتیجه برتعداد افرادی که می توانستند به کار ها ومشاغلی به غیر از زراعت بپردازند، افزوده گشت و پیشنه های متنوع بویژه صنایع دستی رشد نمود و ابزار های جدید اختراع گردید که متقابلا سبب پیشرفت کشاورزی گردید.(سلطان زاده: 1365،32).

طبعا همراه با توسعه وپیشرفت تکنیک صنایع دستی و کارگاه هایی جهت تولید مصنوعات متنوع به وجود امد  بعلاوه بهره گیری از منابع غیر کشاورزی ومنابع طبیعی دیگر (فلزات) عناصر و مواد تازه ای را در دسترس قرارداد. همه ی این تولیدات به تدریج مورد توجه گروه ها واقوام مختلف قرار گرفت. بدین طریق حیاتی جدید با ایجاد مراکز مبادلاتی وتجاری در این جوامع فراهم گردید و تفاوت هایی را با جوامع پیرامونی خود پیدا نمود وموجب فرق مرکز تجمع مورد نظر از مراکز دیگر گردید که اصطلاحا نام شهر را به خود گرفت.                                                                                                                                               کانون های اولیه پیدایش شهر و شهر نشینی  در تاریخ نگاری شهر های باستانی گاه از بعضی از شهر ها همچون«اریحا»، «چتل هیوک» به مثابه قدیمی ترین شهر های جهان نام برده شده می باشد. اما واقعیت دران می باشد که همزمانی بسیار زیادی در شکل گیری شهر ها درجهان وجود داشت که به دلیل طولانی بودن فرایند ،تبدیل نخستین اشکال اسکان یافتگی به شکل شهری ، پیچیدگی وشدت بیشتری نیز یافته می باشد. پس مطرح کردن قدیمی ترین شهر جهان اصولا نمی تواند چندان منطقی به نظر برسد.(فکوهی 1383، 45).

پیدایش زندگی شهری در مراکز متعددی صورت گرفته می باشد و قدیمی ترین نمونه توسعه واقعی ان در بین النهرین ومصر به وجودامده وبه طرف شرق و غرب توسعه پیدا کرده می باشد. ایجاد شهردراین نواحی توسط جوامع حکومت ها وافراد مختلف انجام شده می باشد. ساختمان بعضی شهر ها را قدیسین پادشاهان ،امرا وخدایان نسبت می دهند. بطور کلی عوامل حکومتی و دولتهایی مانند سومر ،اکاد، اشور، بابل وایلام در پیدایش  شهر ها تأثیر اساسی داشتند.وبا وجوداین دولت ها وحکومت های مختلف در ایران شکل گرفته می باشد و ما بااین ها کاری نداریم و وبیشتر به مطالعه طریقه شکل گیری شهرها وچگونگی افزایش جمعیت درشهر های ایران به صورت اجمالی از زمان قاجار به بعد مورد مطالعه قرار می دهیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه