تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر نشینی بطئی ،ازسال 1299-1340

دوره 41ساله شهر نشینی بطئی را می توان در دو قسمت یررسی نمود: اول ازسال1299-1320(یعنی شروع جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران)ودوم از سال 1320-1340.

 

2-1-2-1- شهر نشینی از سال 1299-1320  

از اغاز این دوره به سبب خواسته های استعماری – که عوامل موثری در کودتای 1299وروی کار امدن رضاخان بود – شکل و شیوه ی استعمار تغییر پذیرفت. استعمار جدید دیگر تسلط ونفوذ نظامی برکشور های جهان سوم را راهی کهنه می دانست. زیرا که این روش از یک سو با بیداری ملل تحت استعمار کاربردی نداشت. از سوی دیگر نیز پیشرفت صنعت وتقاضاهایی که برای چرخاندن چرخ عظیم ان در غرب متوجه منابع و معادن کشور های عقب نگه داشته شده بود، راهی تازه را طلب می نمود. این راه عبارت بود از سرمایه گذاری در کشور های جهان سومی مانند ایران ،رواج وتوسعه الگوی سرمایه داری در این کشور ها برای غارت منابع ان ها و ایجاد بازار مصرفی برای فروش تولیداتشان. تجویز الگوی سرمایه داری در کشور هایی که درخشش صنعت و پیشرفت اقتصادی غرب چشمانشان را خیره کرده بود،با انچه که کسانی مانند امیر کبیر خواستارش بودند مغایرت داشت ،اما صورت گرفت.

اقتصاد ایران پس از جنگ- که خود یک عامل بی ثباتی محسوب می گردید تا اندازه ای یکپارچگی خود را به دست اورد. اقتدار دولت مرکزی از اغاز این دوره گسترش پیدا نمود. تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی چندی در ایران صورت گرفت که به دنبال شروع طریقه مدرنیزاسیون به گونه رسمی از سال 1305 که قدرت رضا شاه تحکیم پیدا نمود ، با سرمایه گذاری بیشتر در امور زیر ساختی و بخش های دیگر ادامه پیدا نمود. امنیت در جاده ها مستقر شده و راه زنی از میان برداشته گردید. به دنبال ایجاد راه های ارتباطی زیادی که اکثرا بین شهر های کوچک و بزرگ ایجاد گردید و همچنین افزایش ورود وسایل نقلیه موتوری ، تهسیلاتی در رفت و امد و حمل و نقل کالا ، تسریع ان وکاهش هزینه ها فراهم امد.در همین سال ساختمان راه اهن دولتی ایران به عنوان یک سرمایه گذاری زر ساختی دیگر از بندر شاه در شمال تا اهواز شروع شده و 11سال بعد ،یعنی سال1317 به پایان رسید. اقداماتی نیز در زمینه ارتباطات مانند پست ،تلفن و تلگراف هر چند به صورتی محدود صورت گرفت.(همان منبع،صص،47-46 )

در این زمان بانک های متعددی برای به جریان انداختن اندوخته های مردم وتامین اعتبار برای خریدکالا های وارداتی تاسیس گردید ، مانند بانک ایران وروس ، بانک سپه ، بانک رهنی و بانک کشاورزی.(خلیلی عراقی ،1366 ، 8).

صنایع جدیدی نیز در این دوره پایه گذاری شده وبه وجود امدند. چنانکه درفاصله سالهای1311-1320، دولت 200 کارخانه (مجموعه با50تا60 هزار کارگر ) ایجاد نمود. واردات ماشین الات –  که شاخص صنعتی شدن در این دوره می باشد – درسال1317 ، 33درصد کل واردات ایران را تشکیل میداد…. سهم صنایع در تولید ناخالص کشور از 8/9 درصد درسال 1316به 4/18 درصد درسال 1320رسید.(حسامیان ،1388 ،28).                                                                                                                                                        برای حفظ امنیت مورد نیاز سیستم سرمایه داری ، احتیاج به دستگاه اداری و نظامی گسترده ای بود. به همین مقصود اعتبار وزارت جنگ در بودجه عمومی دولت از112 میلیون ریال درسال 1307 به 215 میلیون ریال درسال1312 رسید این مقدار رقمی بین 40تا 42درصد را طی این سالها در بودجه عمومی دولت اشتغال نمود.(کاتوزیان ،1366، 160- 161).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه