عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گردآوری پژوهش، ابزار وتجزیه و تحلیل اطلاعات

با در نظر داشتن اینکه در پژوهش حاضر احتیاج به شناخت وضع موجود و نیز ارائه راه حل ها پس از علت یابی معضلات و معضلات ان می باشد. همچنین جهت تشریح وضع موجود به لحاظ کاربری اراضی، کالبدی، فیزیکی وخدمات اجتماعی در نتیجه به شناخت جامع وهمه جانبه از شهر نیاز داریم لذا از روش توصیفی بهره گیری می کنیم. وبرای مطالعه تحلیل تطبیقی از روش مقایسه ای و تحلیلی بهره گیری می کنیم.

  • روش اسنادی وکتابخانه ای:در این روش از کتب واسناد وطرح های توسعه شهری موجود در سازمان ها وکتابخانه ها،نقشه هاوتصاویر ماهواره ای وسایر منابع نوشتاری مربوط به موضوع پژوهش با مراجعه نهادهاواژگان های مربوط با موضوع پژوهش مانند(سازمان راه وشهر سازی اردبیل٬ استانداری اردبیل٬ شهر داری اردبیل)بهره گیری شده می باشد.
  • مطالعات و عملیات میدانی: شامل مراجعه به بخش های مختلف شهر اردبیل و نظاره وبرداشت میدانی و همچنین مصاحبه با مسئولان دست اندر کار مدیریت شهر اردبیل.

در گردآوری اطلاعات با بهره گیری از ابزار هایی زیرا(پرسشنامه، مصاحبه٬ نمونه برداری، بانک های اطلاعاتی٬ شبکه کامپیوتری و ماهواره ای لندست برای عکس های ماهواره ای وغیره انجام می گیرد.                                                       از انجا که روش پژوهش ما توصیفی –تحلیلی و میدانی بود. لذا برای تحلیل داده های کیفی از روش استدلالی واستنباطی بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه نمودار- جدول از نرم افزار تحلیل Excel وSpssوبا در نظر داشتن اینکه از روش پژوهش میدانی نیز بهره گیری شده می باشد برای نقشه های شهری از نرم افزار Arcview- Arcgisاستفاده شده می باشد.                                                                           1-5- ضرورت انجام پژوهش

شهر پدیده ای پویا می باشد که دائما در حال تغییر می باشد وبا گذشت زمان دگرگون می گردد تنظیم پدیده ای این چنین با طراحی از پیش ساخته ممکن نیست. چنین به نظر می رسد که برای حل مسائل شهری بایستی با ان زندگی و حرکت نمود. و نیاز های دائم ودر حال تغییراش را شناخت و در هر مقطع از زمان، متناسب با وضعیت ان زمان راه حل های مناسب را انتخاب و اعمال نمود. قابلیت توسعه وتحول از اهداف اصلی برنامه ریز وطراحی شهری از نیمه دوم قرن بیستم بوده می باشد. تا نیمه اول قرن بیستم تصور می گردید که برنامه ریزی وطراحی شهری بایستی در محدوده ثابت صورت گیرد و از رشد اتی شهر نیز کاملا جلوگیری گردد.(شارمند:1382، مقدمه)

به همین سبب برنامه ریزی شهری به طریق کنونی وبا چهار چوب ها وماهیت ثابت وغیر قابل انعطاف و پاسخگوی تغییرات و چاره ساز معضلات نخواهد بود. رونالد شون درخصوص ویژگی های تغییرات سریع امروز شهر ها می گویید: ((همچنان که اهنگ تغییر تند تر می گردد، مسائل پیش روی ما نیز بیشتر تغییر می کند و دوام راه حل هایی که ما برای ابداع می کنیم کوتاه تر می گردد پس زمانی که راه حل هایی برای مسائل می یابیم، این مسائل چنان تغییر کرده اند که دیگر راه حل های ما مناسب ومفید نیستند، در واقع راه حل های ما مرده به دنیا می ایند. (همان منبع:49٬50)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه