عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه طریقه و مراحل شهر نشینی دوره ی جدید در  ایران

از زمان حکومت صفویه تا حکومت قاجاریه ،به تدریج جای پای کشور های استعمارگر در ایران باز گردید. هر چند که در زمان حکومت صفویه به دلیل قدرت نظامی قوی شاه عباس،روابط با خارجیان هیچگونه ضرری را متوجه ایران نمی نمود. امادردوره قاجاریه ،به دلیل ضعف در اداره حکومت و همچنین به دلایلی زیرا سست شدن پایه های اقتصاد کشور ،عدم در نظر داشتن کشاورزی و صنایع داخلی و واگذار کردن امتیاز اتی به کشور های استعمارگری زیرا روسیه و انگلستان واخذ وام توسط سران قاجار از انان،کم کم روابط سالم زمان صفویه با کشور های غربی به ارتباط کشور های قدرتمند و پیشرفته با یک کشور ضعیف و عقب مانده مبدل گردید.

شهر نشینی نیز در دوره قاجار به تبع رکود اقتصادی و بحران های سیاسی و اجتماعی،دوران رکود خود را طی نمود. شهرها دارای جایگاه و وضعی نبود که بتوانند حتی بدون پذیرش مهاجرین روستائی رشد سریعی داشته باشند.روستائیان نیز به علت های گوناگون بر روی زمین کشاورزی خود در روستا کار کرده و پای بند می شدند. هنوز سر ریز جمعیتی در روستا ها به دلیل عدم اشاعه بهداشت و افزایش نرخ مرگ ومیر به وجود نیامده بود. در شهر ها نیز انچه که بتوانند به عنوان قطب جاذب اقدام کنندویا انچه که مانند کارخانجات صنعتی و یا امور ساختمانی و خدماتی بتوانند نیروی کار روستائی را به طرف خود بکشاند ، وجود نداشت. به بیانی دیگر اختلاف سطح زندگی ودرامد بین دو جامعه شهری و روستائی زیاد نبود.                                                                                                                                                             پس از روی کار امدن رضا خان فرایند شهر نشینی حرکت خود را به سوی یک رشد سریع و انفجاری شروع نمود. زمینه این کار از سال 1299تا سال 1340اماده گردید. عوامل چندی نیز دردوره بعد به تسریع ان کمک نمود.

در این قسمت شهر نشینی دوره جدید در دو قسمت مطالعه خواهد گردید: قسمت اول شامل مطالعه شهر نشینی بطئی می باشد: یعنی از زمان روی کار امدن رضا خان تا سال 1340. قسمت دوم نیز مطالعه شهر نشینی سریع می باشد که سال1340شروع شده وتا به امروز ادامه یافته می باشد. در هر قسمت کوشش شده تا ابتدابه دگرگونی ها وتحولات سیاسی ، اقتصادی واجتماعی کشور تصریح ای گردد سپس بازتاب این تحولات در شهرنشینی مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. نکته قابل ذکراینکه در مورد شبکه شهری ،تغییر عملکرد شهرها، خصوصیات شهر سازی ان می باشد.(مشهدیزاده دهقانی،1389، 45-46)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد