عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

محققین هندی به هنگام مطالعه اکولوژی تطبیقی از شهر ها روی عوامل زیر تاکید می کنند:

الف – رده بندی اجتماعی:

1-اندازه سواد میان مردم منطقه یا محله 2– اندازه سواد میان زنان منطقه ،محله 3 – اندازه وابستگی مردم در طبقه بندی کاستی.

ب – شهرنشینی:

1- اندازه کارگران در صنایع کارخانه ای 2– اندازه جمعیت شاغل در فعالیت های تجاری 3– اندازه جمعیت شاغل در بخش خدمات.

ج – بافت فیزیکی محله (شکوئی: 1369، 93-89)

اما پیشینه پژوهش در مورد پایان نامه ها ورساله ها مواردی این چنین مورد مطالعه قرارگرفته می باشد:

درویشی در رساله دکترای خود تحت عنوان رشد شتابان شهر نشینی واسیب شناسی کالبدی واجتماعی شهر اردبیل با راهنمایی دکتر محمد تقی رهنمایی پرداخته می باشد وبه این نتیجه رسیده می باشد که همراه با طریقه تغییرات شهر اردبیل از لحاظ سلسله مراتب وتبدیل این شهر به مرکزیت استان باعث گسترش مهاجرت به این شهر شده و درنتیجه باعث افزایش جمعی از یک طرف وگسترش حاشیه نشینی از طرف دیگر شده می باشد ومجموعه این عوامل به افزایش اسیب های اجتماعی در شهر اردبیل شده می باشد. همچنین با مقایسه بافت مرکزی ، حاشیه نشینی ، بافت شهرک های شهر اردبیل تصریح نموده وبه این نتیجه رسیده می باشد که با در نظر داشتن رشد نامتوازن شهراردبیل این بافت ها نیز رشدنامتوازنی نسبت به یکدیگر داشته اند که بافت حاشیه ای شهرک ها نسبت به بافت های مرکزی از رشد بی رویه ونامتناسبی برخوردار بوده اند.                                                 حقوقی در پایان نامه ای تحت عنوان مطالعه تطبیقی بافت قدیم شهربروجرد با بافت جدید با راهنمایی ازیتا رجبی پرداخته می باشد که هدف پژوهش خود را انجام مطالعات کالبدی وساختاری درهر دو بافت قدیم وجدید بوده ونهایتا با تجزیه وتحلیل یافته ها وبررسی معضلات ، نقاط قوت وضعف وتطبیق ان دو بافت یک شمای کلی از خصوصیات وجایگاه هر یک از این بافت ها در فضای شهری بروجرد ترسیم شده می باشد. از دیگر اهداف مورد نظر پژوهش ایجاد هماهنگی وبرقراری ارتباط منطقی بین بافت قدیم وجدید از طریق اعمال الگوهای بهینه بافت قدیم در طراحی وبرنامه ریزی بافت های جدید شهری می باشد.                                                                                                                                                    بیابانی مقدم کارشناس ارشد شهر سازی دانشگاه تهران در مقاله ای به عنوان مقایسه تطبیقی و تحلیل شاخص مسکن بافت قدیم شهر با سایر مناطق شهری نمونه موردی شهر بابل به این نتیجه رسیده می باشد که طریقه رو به رشد مهاجرت از    بافت های قدیمی به سایر نواحی شهر ها ودر نتیجه متروکه ویا تبدیل شدن به محله های ناامن موجبات فرسودگی ومشکلات ناشی از ان را برای بافت های قدیمی فراهم خواهد ساخت این در حالیست که جستجو در علت ها ودلایل ان از طریق مقایسه سطح کیفیت زندگی بین بافت قدیم با سایر نواحی شهر ها می تواند به برنامه ریزان در کند تر کردن طریقه فرسودگی ویا حتی جلوگیری از ان کمک کند در این مقاله به مطالعه بافت قدیم شهر بابل ومقایسه ان با سایر نواحی این شهر از طریق بهره گیری از شاخص های مسکن به عنوان مجموعه از زیر شاخص های کیفیت زندگی پرداخت شده ونتایج بدست امده با بهره گیری ارزیابی فهرست معیار نشان می دهد که بافت جدید بهترین وپس از ان بافت قدیم وحاشیه ای به گونه مساوی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. بافت قدیم بابل نسبت به سایر نواحی شهر نه تنها ازشرایط نامناسبی برخوردار نیست بلکه در بسیاری از موارد بخصوص درشاخص های اقتصادی مسکن حتی وضعیت بهتری دارد.نویسنده معتقد می باشد که همین امر یکی از علت های اصلی عدم ترجیح ساکنان قدیمی بافت قدیم این شهر به ترک محل سکونت خود بوده وعاملی برای سر زندگی وحیات شهری در این محلات می باشد بدین معنی که شرایط وشاخص های مسکن در قیاس با سایر قسمت های شهر مانند عوامل تاثیر گذار برتصمیم اهالی در ترک محل زندگی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه