عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم وواژه ها                                                                                                             2-2-1-تعریف شهر:                                                                                                                طی دهه‌های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، جمعیت شناسی و بعضی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده‌می باشد و جامعه شناسان مانند انگلس و مارکس، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌می باشد. جغرافی دانان، شهر را منظره‌ ای مصنوعی از خیابان ها، ساختمان ها، دستگاه ها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکانپذیر می‌سازد.                                                                          2 -2-2-تعریف بافت قدیم یا مرکزی:                                                                                                               آن بخش از بافت های شهری را شامل می گردد که قبل از1300 شکل گرفته ولکین به دلیل فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی، استحکام وخدمات و زیرساخت های شهری علیرغم برخورداری از ارزش های هویتی از منزلت مکانی و سکونتی پایین برخوردارند. مداخله دراینگونه بافت ها یا سایر بافت های شهری متفاوت بوده و اقدامات از نوع بهسازی، روانبخشی و نوسازی خواهد بود که در قالب طرحهای ویژه به اجرا درخواهند آمد.                                                                                                  2-2-3- تعریف بافت پیرامونی یا حاشیه ای:                                                                                  بافت های هستند که اکثراً مهاجرین روستایی وتهیدستان شهری رادر خود جای داده اند و بدون مجوز وخارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری(طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده می باشد. اکثراً فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگی های کالبدی و برخورداری از خدمات و زیرساخت های شهری مشابه بافت های فرسوده شدیداً دچار کمبود هستند .     2-2-4- تعریف بخش مرکزی و مشخصه­های آن       :                                                                                          دایره المعارف شهر، مرکز شهر را به این شکل تعریف می کند: مرکز شهر به ناحیه تمرکز مشاغل، مغاز ه ها و امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت اطلاق می گردد که از اواخر قرن ۱۹ تا اواسط قرن۲۰ در شهرهای آمریکایی ظهور نمود. نشانه این مراکز دست های از ساختما ن های بلند، مؤسسات فرهنگی و نقطه همگرایی حمل و نقل ریلی و خطوط اتوبوسرانی می باشد (2005:130 ،          .(Caves

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأکید این تعریف بر مراکز شهرهای آمریکایی می باشد، لکن دلیل بر چشم پوشی از تشابهات و مشترکات بخش مرکزی شهرها و بسط توصیف یا ارائه تعبیری از این نواحی مطابق با موارد موجود در سایر فرهنگ ها نمی‌گردد. مرکز شهر به نوعی نماد فرهنگی شهرهای بزرگ و کوچک به شمار می آید. هر کس از مرکز شهر، تعریف خاص خود را دارد که از آن دست اند: قلب شهر، مرکز شهری یا منطق های، ناحیه مشاغل مرکزی، و غیر از آن.

جغرافی دانان اصطلاح ” ناحیه مشاغل مرکزی ” را برای تعریف ناحیه ای که کانون تجاری یا قلب اقتصادی شهر بزرگ و کوچک می باشد و بالاترین اجاره بها و متراکم ترین عملکرد خدمات فعالیت های تجاری و اداری را در خود جای دارد، به کار می برند(پولاک،  1386،65(.

فریدمن می گوید: هر نظام جغرافیایی شامل دو زیر نظام فضایی می باشد: یکی مرکز که قلب پیشتاز و پویای نظام می باشد و دیگری پیرامون که می توان آن را بقیه نظام به حساب آورد و در حالت وابستگی و سلطه پذیری نسبت به مرکز قرار دارد)پاپلی یزدی: 1387،۲۰۳).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه