تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر نشینی ازسال 1357 تا به امروز

سال های بعد از انقلاب اسلامی در ایران ،در حقیقت دوران تحولی بود که از یک سو وارث ن تایج واثار سیاستها و اقدامات گذشته واز سوی دیگر مواجه با معضلات خاص خویش بود. بدین ترتیب که ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور ،نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته در شرایط بحرانی بود (رزاقی ،30:1367).                                     مشکلاتی که بعد از انقلاب دامن گیر جامعه ما گردید ،عبارت بود از کاهش در امد حاصل از فروش نفت به دلیل نخریدن نفت ایران به دنبال تحریم اقتصادی و مشکلاتی که به سبب وجود موانع در وارد کردن مواد اولیه ،قطعات وماشین الات مورد نیاز صنایع وابسته به وجود امد بود.این معضلات همه به گردش سرمایه و کالا در بخش های کشاورزی ،صنعت و ساختمان لطمه وارد کرده،بخش خدمات رواج پیدا نمود وسرمایه های راکد بخشهای صنعت وساختمان و کشاورزی در این بخش به کار افتاد.جنگ تحمیلی از سوی دیگر اقتصاد کشور رابه سبب تخصیص بودجه های کلان به وجود بامشکلاتی مواجه نمود.به هرحال علی رغم کوشش هایی که پس از انقلاب اسلامی به اقدام امد تا تاثیرات ساخت غلط اقتصادی و اجتماعی گذشته را خنثی کند ،همه این عوامل در ادامه طریقه شهر نشینی سریع که از قبل شدت گرفته بود ،تاثیرخود رابه جای گذاشت.بروز جنگ مهاجرین بسیاری رااز مناطق شهری وروستائی مناطق جنگ زده،روانه شهرهای استان های همسایه ویا شهرهای دیگر استان های جنگ زده نمود.این امر علاوه بر تشدید شهر نشینی،به ناهماهنگی ان نیز دامن زد. زیرا که سرازیر شدن بیش از 2میلیون مهاجر جنگی شهری وروستایی به شهرهای دیگر ، برتراکم بیش از حد جمعیت شهرها منجر گشته و موجب بروز مشکلاتی ، افزون برمشکلات پیشین گردید. « از سال58تا63تقریبا81 درصد افزایش جمعیت هشت سال کشور جذب نقاط شهری شده می باشد. این امر در حالی تحقق یافته می باشد که بعد از انقلاب اسلامی، تمامی مساعی دولت مصروف ارتقا وبهبود شرایط زیست والگوی درامدی روستا های کشور گردیده می باشد. اما به رغم این تمهیدات ، بروز جنگ تحمیلی و تنش های سیاسی کشور همسایه افغانستان – که موجب جابجایی شدید جمعیتی ، کاهش سرمایه گذاری های عمرانی و سقوط سطح زندگی خانواده های ایرانی ،هجوم پناهندگان افغانی و رانده شدگان عراقی به ایران شده می باشد ،تا حدود زیادی کوشش های انجام شده در این زمینه راخنثی کرده می باشد. به گونه ای که سهم برخورداری نقاط شهری از افزایش جمعیتی این دوره نسبت به دوره های گذشته حتی شدید تر شده می باشد. ظهور این پدیده ، ان هم در شرایطی که جامعه شهری کشور به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی در جایگاه مطلوبی از لحاظ جذب نیروی کار روستائی نیست. وخود به گونه گسترده ای با پدیده ی بیکاری جمعیت مواجه می باشد،حکایت از ناهنجاری های عمیق ساختار های اقتصادی و اجتماعی کشور ، خاصه جامعه روستائی دارد»(علیزاده و کازرونی ،43:1365). اختلاف سطح درامد ها بین شهر وروستا و همچنین اختلاف فاحش سطح زندگی در این دو جامعه به همراه تمامی مشکلاتی که گریبان گیر روستائیان می باشد ،به نظر انان مهاجرت به شهر را بهتر از زندگی در روستا جلوه می دهد وهمه اسایش ،پیشرفت ، دسترسی  به امکانات و تسهیلات وخدمات ، درامد بهتر و بیشتر و…. را درشهر می یابند. پس باز هم مهاجرت و به دنبال ان رشد بی رویه وشهر نشینی با روندی سریع تر از دوره قبل صورت گرفته ومشکلات باز مانده از دوره های قبلی به این دوره نیز انتقال پیدا نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه