تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر نشینی ازسال1320-1340 

در این دوره به دلیل وقوع جنگ دوم جهانی امکان صدور مواد خام کشاورزی ایران از بین رفته و بنابرخواست  سیاست های استعماری رضا خان از مقام خود برکنار گردید. این عوامل بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران و به ویژه برامر کشاورزی و زندگی روستائیان تاثیر بسزایی داشت. صادر نشدن محصولات کشاورزی، هم از رونق شهر کاست و هم کسب و کار ان دسته از روستائیانی را که به تولید این محصولات مشغول بودند مختل نمود. به علاوه مالکین روستا ها وکسانی که به اصطلاح تامین کننده امنیت و قدرت مالی برای گردش چرخ کشاورزی بودند ، با به هم خوردن اوضاع کشور و عدم امنیت جانی در پی اشغال نظامی ، پراکنده ومتواری شدند.

همچنین درپی اشغال کشور توسط متفقین ، برنامه های راه سازی و عمران شهر ها دچار اختلال شده و درکل رشد اقتصادی کشورمتوقف گردید. پس در طریقه مدرنیزاسیونی که با اغاز حکومت رضا شاه پایه گذاری شده بود ،وقفه پیش امد. این وقفه تا کودتای 28 مرداد سال 1332 ادامه داشت. قبل از کودتا ،در دوره نخست وزیری مصدق برروی کشاورزی تکیه بسیاری گردید این توجه بیشتر به دلیل اوضاع بد اقتصادی بود که در پی قطع فروش نفت و تحریم های خارجی به وجود امده بود. ذخایر طلای کشور نیز به دنبال ورود متفقین به ایران افزایش یافته و درکل اقتصاد ایران توانست با تکیه برمنابع مالی که داشت و همچنین تولیدات کشاورزی روی پای خود بایستد.اما خواستها وسیاست های استعماری چیز دیگری بود که با کودتای 28 مرداد بر ایران تحمیل گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیاست های اقتصادی وسرمایه داری در سطح جهانی اقتضا می نمود که کشور های جهان سومی مانند ایران از یک طرف در تقسیم بین المللی کار تامین کننده مواد خام مورد نیاز صنایع ان ها باشند و از طرف دیگر محتاج بازار مصرفی بودند. جهان سوم محل مناسبی برای انجام این خواسته ها بود در امد های نفتی ایران پس از کودتا بالا رفته و کشاورزی در اقتصاد ایران ، تأثیر خود را به نفت داد. با تکیه برصادرات نفت و تامین مالی زیاد  به دنبال افزایش قیمت نفت در بازار های جهانی ، زمینه برای ادامه برنامه های عمرانی کشور بعد از کودتا فراهم گردید.  برنامه های عمرانی در دوره پس از کودتا با برنامه هفت ساله دوم اغاز گردید. گسترش زیر ساخت های اقتصادی ،تحول دستگاه دولت و سرمایه گذاری صنعتی در این دوره با وسعت و دامنه وسیع تری ادامه پیدا نمود.(حسامیان : 1388،31).

واردات کالاهای سرمایه ای نیز به شدت از سر گرفته گردید. در حقیقت این طریقه ، ادامه روندی بود که در زمان رضا خان شروع شده و مرحله اول صنعتی شدن کشور نام گرفت. مرحله دوم پس از انجام اصلاحات اراضی آغاز گردید.

در پی انجام برنامه دوم عمرانی کشور ، در شهرها اقدامات عمرانی بیشتری مانند گسترش سیستم های تلفن وتلگراف ، لوله کشی اب ،تامین برق ،افزایش ادارات و امور خدماتی صورت گرفت. بازار های داخلی بنا به اهدافی که در بالا ذکر گردید ، اماده شدند تا پذیرای سیل کالاهای تولید شده در غرب باشند. به دنبال وقفه ای که در طریقه مدرنیزاسیون و ورود صنعت و جذب سرمایه های خصوصی صورت گرفت ، این سرمایه ها در امر مسکن و زمین خواری به کار انداخته شدند.ریشه ی بورس بازی و معاملات مسکن و زمین که بسیاری از برنامه های شهر سازی را در دوره های بعد دچار اشکال نمود ، از همین جا قوت گرفت. در این دوره ارتباط ی شهر و روستا صورتی دیگری به خود گرفت. به هم خوردن ارتباط شهر وروستا از یک سو و اشاعه بهداشت در روستا ها هر چند به صورتی محدود ، باعث گردید تا مهاجرت به شهرها شروع گردد. زیرا که در شهرها به تدریج صنعت گسترش یافته و زمینه کار واشتغال فراهم امده و فعالیت های تجاری و سود اور نیز در شهر ها رایج گردید. اما این جذب مهاجرین توسط شهر نسبی بود ، زیرا رونق شهر ها هنوز به مرحله ای نرسیده بود که مهاجرین را به صورتی شدید به طرف خود بکشاند. (مشهدیزاده دهقانی ،1389:صص51-49)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می توان در دو بخش کلان وخرد تقسیم نمود.

– اهداف کلان

  • مطالعه مقایسه ای بافت مرکزی با بافت حاشیه ای

– اهداف خرد

  • تحلیل و مطالعه کاربری اراضی در بافت مرکزی وحاشیه ای
  • مطالعه فیزیکی وکالبدی بافت مرکزی بافت حاشیه ای با هم دیگر
  • خدمات اجتماعی ای که در هر دو بافت به ساکنین شهر ارائه می دهند

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه