عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: بافت شهر

بافت شهر عبارت می باشد از، دانهبندی و درهم تنیدگی فضاها و عناصر شهری که به تبع ویژگیهای محیط طبیعی، به ویژه توپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوکها و محلههای شهری به گونه فشرده یا گسسته و با نظمی خاص جایگزین شدهاند. (توسلی،1386،ص5)

1-1-2: بهسازی

به سلسله اقداماتی گفته میشود که به مقصود ابقاء و بهبودن کالبد فضایی شهر در کوتاه مدت انجام می شود. (حبیبی، محسن،1381، 18) با در نظر داشتن تعاریفی که در سطور بالا آمده تعریف دکتر پوراحمد و دکتر مشکینی به پروژه نزدیکتر می باشد. شامل سلسله اقداماتی می باشد که به مقصود کالبد، که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته می باشد، در کوتاه مدت صورت میپذیرد. در واقع بهسازی زمانی صورت میگیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حاد شده باشد. (پوراحمد، مشکینی، 1386،ص47)

1-1-3: نوسازی

با در نظر داشتن تعاریفی که در سطور بالا آمده تعریف دکتر حبیبی و پوراحمد و دکتر مشکینی به پروژه نزدیکتر می باشد. مجموعه اقداماتی را شامل میشود که درعین حفاظت بنا، مجموعه و یا فضای شهری ممکن، سازمان فضایی مربوط را معاصرسازی و امکان بازدهی بهینه آن را فراهم میآورد. (حبیبی، پوراحمد،مشکینی، 1386،ص50)

نوسازی: زمانی انجام میشود که فضای موجود از کارکردی مناسب و موثر برخوردار باشد اما فرسودگی نسبی «کالبدی» سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده می باشد. (حبیبی و مقصودی، 1381،ص20)

نوسازی شهری : به مداخلهاداری و سازمان یافته که برای مقابله با زوال تدریجی بافتهای شهری و یا انطباق یا وضع موجود در راستای معاصرسازی بافت و تأمین نیازهای ساکنان صورت میگیرد بهسازی شهری گفته میشود. (حبیبی،1375،ص19)

1-1-4: فرسوده:

ساییده، کهنه، پوسیده، زدوده، محو کرده، کاسته، کم کرده، پایمال گردیده، آزار رسیده، آزرده. (معین،1382،ص724)

1-1-5: بازسازی (توان بخشی)

احیاء و تجدید حیات بناها و بافتهای شهر عبارت می باشد از تقویت زندگی اجتماعی- اقتصادی ساکنان محلههای مسکونی همراه با مرمت و بهسازی کالبدی در بازندهسازی یا احیاء بافتهای شهری- تجدید حیات اجتماعی به نسبت تجدید بنا اهمیت دارد. (سعیدنیا،1378،ص93)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد